APV en slapen in je bus

De WOR is er niet meer, dus mogen overal slapen? Nee, dan is er nog de de Algemene Plaatselijke Verordening er. Dus de meer over de APV en slapen in je bus.

De Wet op de Openluchtrecreatie (WOR) bevat een algemeen verbod op het kamperen buiten kampeerterreinen. Door de intrekking van de WOR vervalt het algemene verbod en zou in principe na 1 januari 2008 overal binnen de gemeentegrenzen vrij gekampeerd kunnen worden.

Regelgeving Overheid

Dus na de opheffing van de WOR konden we overal slapen en toen kwamen we de APV tegen.

Mag je overal overnachten in Nederland? Ja, als het een bestemd kampeerterrein is (met alle vergunningen, bla bla) dan mag je daar overnachten. Op een privé terrein mag je, mits toestemming van de eigenaar, ook overnachten.

Maar je mag niet zomaar parkeren op een parkeerplaats, in een park of in een straat en daar overnachten. Nadat de WOR opgeheven is dit weer dichtgetimmerd via de Algemene Plaatselijke Verordening (oftewel APV).

A.P.V.

Heel veel gemeentes lijken wel van een standaard APV sjabloon te komen en je komt er de volgende tekst regelmatig exact hetzelfde tegen;

Afdeling 5. Kamperen buiten kampeerterreinen

Artikel 4.5.1 Begripsbepaling
In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan: Een onderkomen of voertuig waarvoor geen bouwvergunning in de zin van artikel 40 van de Woningwet is vereist, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.
Artikel 4.5.2 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen
1. Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd.
2. Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de rechthebbende op een terrein.
3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid.
4.Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 kan de ontheffing worden geweigerd in het belang van:
a. de bescherming van natuur en landschap;
b. de bescherming van een stadsgezicht.

Artikel 4.5.3 Aanwijzing kampeerplaatsen
1. Het college kan plaatsen aanwijzen waarop het verbod van artikel 4.5.2, eerste lid niet geldt.
2. Het college kan daarbij nadere regels stellen in het belang van de gronden, genoemd in artikel 4.5.2, vierde lid.

APV Alkmaar

Slapen in een vrachtwagen

Regelmatig hoor/lees ik mensen zeggen: Slapen in je auto is gedoogd! Kijk maar naar al die vrachtwagen chauffeurs. Maar die slapen in de cabine beroepsmatig, dit verbod geldt voor recreatief overnachten en dat doen ze inderdaad niet.

Dus zij mogen het, wij niet. Als het besturen van je voertuig een onderdeel is van je werk, dan wordt het ook beroepsmatig voor jou.

Soms hoor je mensen spreken over een gedoogplek.
Ze worden niet weggestuurd en dus voelen ze alsof het dus mag, gedoogd wordt.

Ik vind gedogen een rotwoord. Het is net alsof het mag terwijl het niet mag. En daar gaan mensen weer rechten uit ontlenen. Het is wel zo dat veel controle-ambtenaren het gewoon niet boeien. Dus je kan het gewoon proberen ergens te slapen, meestal kom je er met een waarschuwing vanaf als ze je toch weg sturen. Behalve in Zeeland, daar zijn zoveel recreanten dat ze een lik-op-stuk beleid hebben.

Wil je dat mensen je niet wegsturen? Zorg dat je geen overlast veroorzaakt. Laat bijvoorbeeld de plek schoner achter dan je hebt aangetroffen. Regelmatig pik ik ook wat zwerfvuil op als ik het zie liggen rondom mijn plek.

Geef een reactie