De Wet op de Openluchtrecreatie (WOR) bevat een algemeen verbod op het kamperen buiten kampeerterreinen. Door de intrekking van de WOR vervalt het algemene verbod en zou in principe na 1 januari 2008 overal binnen de gemeentegrenzen vrij gekampeerd kunnen worden.

Verbodsbord

Verbodsbord

Mag je overal overnachten in Nederland? Ja, als het een bestemd kampeerterrein is (met alle vergunningen, bla bla) dan mag je daar overnachten. Op eigen terrein mag je mits je toestemming hebt van de eigenaar ook overnachten. Maar je mag niet zomaar parkeren op een parkeerplaats, in een park of in een straat en daar overnachten. Nadat de WOR opgeheven is dit dichtgetimmerd via de Algemene Plaatselijke Verordening (oftewel APV).

Dan zie je de volgende tekst;

Afdeling 5. Kamperen buiten kampeerterreinen

Artikel 4.5.1 Begripsbepaling
In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan: Een onderkomen of voertuig waarvoor geen bouwvergunning in de zin van artikel 40 van de Woningwet is vereist, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.
Artikel 4.5.2 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen
1. Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd.
2. Het verbod geldt niet voor het plaatsen van kampeermiddelen voor eigen gebruik door de rechthebbende op een terrein.
3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid.
4.Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 kan de ontheffing worden geweigerd in het belang van:
a. de bescherming van natuur en landschap;
b. de bescherming van een stadsgezicht.

Artikel 4.5.3 Aanwijzing kampeerplaatsen
1. Het college kan plaatsen aanwijzen waarop het verbod van artikel 4.5.2, eerste lid niet geldt.
2. Het college kan daarbij nadere regels stellen in het belang van de gronden, genoemd in artikel 4.5.2, vierde lid.

Vrachtwagen rust

Vrachtwagen rust

Regelmatig hoor/lees ik mensen zeggen: Slapen in je auto is gedoogd! Kijk maar naar al die vrachtwagen chauffeurs. Maar die slapen in de cabine beroepsmatig, dit verbod geldt voor recreatief overnachten en dat doen ze inderdaad niet. Dus zij mogen het, wij niet. Als het besturen van je voertuig een onderdeel is van je werk, dan wordt het ook beroepsmatig voor jou.

Ik vind gedogen een rotwoord. Het is net alsof het mag terwijl het niet mag. En daar gaan mensen weer rechten uit ontlenen. Het is wel zo dat veel controle-ambtenaren het gewoon niet boeien. Dus dan kan je het gewoon proberen, meestal kom je er met een waarschuwing vanaf als ze je toch weg willen hebben. Behalve in Zeeland, daar zijn zoveel recreanten dat ze een lik-op-stuk beleid hebben.

Wil je dat mensen je niet wegsturen? Zorg dat je geen overlast veroorzaakt. Laat bijvoorbeeld de plek schoner achter dan je hebt aangetroffen. Regelmatig pik ik ook wat zwerfvuil op als ik het zie liggen rondom mijn plek.